Kosten en algemene voorwaarden

Artikel 1: Huurprijs

De huurprijs bedraagt € 5,-- (niet scouts-groepen €7,50) pppn met een minimum van € 50 per nacht. Voor de eerste twee weken van de zomervakantie, regio Zuidwest, is de minimum huurprijs € 350 per (deel van de) week.
De huurprijs dient minimaal 7 dagen na ondertekening van het contract bijgeschreven te zijn op Ibannummer NL26 RABO 0156 0304 89 ten name van penningmeester van de Kazan de Wolfgroep
Indien gedurende de huurperiode blijkt dat het aantal opgegeven personen naar boven afwijkt van het aantal daadwerkelijk aanwezige personen, behoudt verhuurder zich het recht voor de huurprijs aan te passen. De verrekening vindt plaats met de waarborgsom.

Artikel 2: Waarborgsom

Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van € 350 verschuldigd, die 7 dagen na ondertekening van het contract dient te worden voldaan op bovengenoemd rekeningnummer. Huurperiode ligt vast na betaling van de borg doch komt te vervallen indien 21 dagen voor de huurperiode de huursom nog niet ontvangen is.

Artikel 3: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De huurder is verplicht op aangegeven tijd van het einde van de huurperiode de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder indien nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. De kosten van de geconstateerde schade aan gebouw of inventaris worden met de waarborgsom verrekend. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

Artikel 4: Restitutie waarborgsom

Indien geen schade aan gebouw en/of inventaris is geconstateerd en indien de huurder ook aan alle overige verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 4 weken na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op een door de huurder aangegeven Ibannummer. Voor zover dit niet de rekening t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt.

Artikel 5: Annuleringsclausule

Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. Wanneer de huurder minder van een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 25 administratiekosten.

Artikel 6: Beperking gebruik gehuurde

Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan scoutingdoeleinden. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan. Het is de huurder enkel toegestaan te slapen c.q. overnachten in het Staflokaal, Beverlokaal en het grote Welpen/Scoutslokaal. Het Explolokaal en de bovenverdieping met de daar liggende materialen zijn niet bij de verhuur inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7: Rechten verhuurder

De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden. Ook behoudt verhuurder zich gedurende de huurperiode het recht voor om, in goed overleg met de huurder, materialen naar de bovenverdieping aan of af te voeren ten behoeve van eigen activiteiten elders.

Artikel 8: Vrijwaring voor schade

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 9: Stookvergunning

Het aanleggen van kampvuren is ten strengste verboden. Wel is het toegestaan een (bescheiden) vuur te stoken in een daarvoor geschikte ton, los van de grond, Zie vergunning in het gebouw mbt maken van open vuur of download dezehier .

Artikel 10: Afval

Vergoeding huurder voor gebruik van de afvalcontainer bedraagt 40 euro per (gedeeltelijk) volle container. Indien huurder zelf afval afvoert vervalt bovenstaande vergoeding. Deze vergoeding zal met de borg worden verrekend

Artikel 11: Gebruik van gas, water en elektriciteit

In voormelde huurprijs is niet begrepen een vergoeding voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. Bij aanvang van de huurperiode worden de meterstanden opgenomen, en na afloop van de periode wordt aan de hand van de meterstand het verbruik genoteerd. Verhuurder behoudt zich het recht voor het verbruik, overeenkomstig de door de energiemaatschappij gehanteerde tarieven, met de waarborgsom te verrekenen.

Artikel 12: Verzekeringen

De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd.Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en), waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 13: Aanwezige verbruiksgoederen


De in het gehuurde aanwezige voorraden mogen door de huurder worden verbruikt, mits aan het einde van de huurperiode de voorraad met gelijke hoeveelheden van gelijke kwaliteit wordt aangevuld op kosten van de huurder.

Artikel 14: Regels

De door de verhuurder vastgestelde regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd.

Artikel 15: opzegging

Alle opzeggingen vermeld in deze overeenkomst geschieden per aangetekend schrijven.